Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

CSR v environmentální oblasti

Hlavní oblast podnikání skupiny Veolia Voda je ze své podstaty spjata se životním prostředím. Společnost se snaží minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí ať už vývojem nových technologií nebo formou benchmarkingu jednotlivých společností a sdílením příkladů dobré praxe. Veolia Voda řadí environmentální oblast mezi své priority i v rámci strategie své společenské odpovědnosti.

Hlavní cíle environmentální politiky jsou formulovány v dokumentu Environmentální politika Veolia Voda Česká republika.

Budete-li mít dotaz, kontaktujte nás.

Technologie a inovace

Všechny společnosti skupiny Veolia Voda v ČR jsou certifikovány podle normy ISO 14001 se zaměřením na dopad činnosti na životní prostředí.

Carbon footprint

Na celosvětové úrovni je Veolia Environnement leaderem mezi společnostmi, které dávají zelenou posuzování své činnosti metodikou Carbon footprint (uhlíková stopa). Např. divize Veolia Water tak disponuje kompletním posouzením dodávaných vodárenských technologií touto metodikou, a klienti se tak mohou rozhodnout, jakou technologii využijí s ohledem na potřebu minimalizovat dopad provozu technologie na životního prostředí. Společnosti skupiny Veolia Voda v ČR v této oblasti provádějí pravidelné vyhodnocování své činnosti a budou si také stanovovat cíle pro další zlepšování v nadcházejících letech.

Celková hodnota uhlíkové stopy společností skupiny Veolia Voda za rok 2012 dosahuje 225 229 tun eq. CO2. Dopad činnosti skupiny Veolia Voda v ČR je v trendu stabilní i přes narůstající materiálovou náročnost provozovaného majetku. Skupina cílí na dlouhodobé snížení celkové uhlíkové stopy.

Nové nástroje

Carbon footprint není jedinou dostupnou technikou pro stanovování dopadu činnosti do životního prostředí, a proto se Veolia Voda aktivně věnuje i využití tzv. celostních metodik k určení preferovaných investičních a provozních řešení. Nejnovějším nástrojem, který nyní Veolia Voda zde používá centrálně je nástroj LCA analýzy (life cycle analysis), konkrétně software GABI, ve kterém je možné analyzovat dopad konkrétního řešení jak na carbon footprint, tak i dalších devět kategorií životního prostředí (např. acidifikaci).

Nahoru
Veolia Voda kalkulačka CO2

Kalkulačka CO2

Jakou vodu pijete? Dáváte přednost kohoutkové nebo balené? Naše kalkulačka vám ukáže, jaký dopad může mít váš pitný režim na životní prostředí...

Uhlíková stopa je množství oxidu uhličitého (CO2) a ostatních skleníkových plynů uvolněných během životního cyklu produktu či služby.

Je to nástroj k měření dopadů lidských aktivit na životní prostředí vyjadřovaný v ekvivalentech CO2. Naší kalkulačkou porovnáváme uhlíkovou stopu vody kohoutkové a balené. Uhlíková stopa kohoutkové vody zahrnuje emise CO2 vznikající v procesu samotné výroby pitné vody a v procesu její distribuce z úpravny vody až ke spotřebiteli. Uhlíková stopa balené vody zahrnuje těžbu surovin, výrobu obalu, plnění, distribuci a nakládání s odpady z obalů. Doprava se na uhlíkové stopě balené vody podílí zhruba z jedné třetiny. Jedna litrová PET láhev s vodou způsobuje emisi 0,3 kg CO2 (veškeré náklady na výrobu lahví, vody, přepravu, skladování, prodej atd.). Přeprava kamiony každý rok představuje 33 200 tun CO2 (ročně se na světě spotřebuje přes 155 mld. litrů balené vody). Pití vody z kohoutku představuje pro životní prostředí cca 800x nižší zátěž v podobě emisí CO 2 než pití balené vody.

Nahoru

Podpora biodiverzity a ochrana životního prostředí

Ochrana biodiverzity

Činnosti spojené s výrobou pitné vody a čištěním odpadních vod, kterými se společnosti skupiny Veolia Voda zabývají, jsou s přírodou velmi úzce spjaté už ze své podstaty. Veolia Voda svým působením bezpochyby ovlivňuje koloběh vody v přírodě, a proto se s využitím vlastního technologického know-how snaží minimalizovat dopad svých činností na životní prostředí, zvláště pak usiluje o ochranu vodních zdrojů.

Podpora biodiverzity v provozovaných areálech

Od roku 2011 spolupracuje skupina Veolia Voda s Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) na zvýšení přírodní rozmanitosti v rámci provozovaných vodohospodářských areálů. Ve vybraných objektech (úpravny pitné vody, čistírny odpadních vod, čerpací stanice, vodojemy) jsou na základě doporučení odborníků z ČSOP odstraňovány překážky a nebezpečné prvky pro zvířata. V rámci projektu budujeme napajedla nebo malé vodní plochy, instalujeme budky pro ptáky, dutiny pro hmyz, upravujeme systém údržby travních ploch ve prospěch zvýšení biodiverzity. Do objektů navštěvovaných veřejností jsou instalovány informační tabule.

Objekty s realizovanými úpravamina podporu biodiverzity

• Čerpací stanice pitné vody Stříbrník u Mšena

• Čerpací stanice pitné vody Mělnická Vrutice

• Areál sídla společnosti Královéhradecká provozní, a.s.

• Okolí rybníka Hořejší Obora v Příbrami

Co je to biodiverzita?

Příklady projektů realizovaných v zahraničí - Francie

Příklady projektů realizovaných v zahraničí - Velká Británie

Nahoru

BioGRANTY VEOLIA a MiNiGRANTY

- jsou dva grantové programy, v nichž mají zaměstnanci možnost požádat o finanční podporu pro ekologicky zaměřený či jinak veřejně prospěšný projekt, jehož se dobrovolnicky účastní.

Od roku 2012 se BioGRANTY staly součástí MiNiGRANTŮ a všechny grantové prostředky rozděluje Nadační fond Veolia.

BioGRANTY VEOLIA 2010

BioGRANTY VEOLIA 2011

MiNiGRANTY

Vraťme přírodě, co jí patří

- prostřednictvím Nadačního fondu Veolia podporujeme návrat úhořů a lososů do našich řek. Ve spolupráci s Českým rybářským svazem již od roku 2006 vypouštíme tyto ohrožené druhy zpět do přírody.

Spolupráce s Jakubem Vágnerem

Podporujeme projekty světově známého rybářského odborníka Jakuba Vágnera. Jsme partne­rem projektu Sladkovodní giganti, čímž přispíváme k záchra­ně největších sladkovodních ryb na světě.

Cesta pstruha

V roce 2011 byl ve spolupráci se známým rybářským odborníkem Jakubem Vágnerem spuštěn 5letý projekt Cesta pstruha na záchranu populace pstruha obecného a lipana podhorního v našich vodách. Během prvních dvou let byly vypuštěny 4 tuny ryb. Celková investice do projektu činí 10 mil. korun a i v následujících letech je plánováno vypouštění kolem 4 000 pstruhů ročně. Vybraní pstruzi pocházejí z přírodních jezer a jsou různého stáří a velikosti, proto jsou také odolnější a mají větší šance na adaptaci ve volné přírodě než populace odchované v klasických sádkách. Dle odhadů odborníků 80 % ryb vysazených v roce 2011 v řece přežilo. V roce 2013 bude projekt rozšířen i do dalších regionů a pstruzi vysazováni i do jiných řek.

Návrat přírody do škol

Podporujeme také program Návrat přírody do škol, jehož podstatou je organizace přednášek s Jakubem Vágnerem o ochraně přírody na základních školách po celé České republice. Přednášky přinášejí dětem a mládeži informace především v oblasti zemědělství, hospodářství, rybolovu, rybářství a rybníkářství a dále také informují žáky o aktivní podpoře ekologické a druhové diverzity na vodních plochách.

Nahoru

Ekologický kodex

Ekologický kodex je interní dokument skupiny zavedený do všech poboček v ČR. Stanovuje základní principy ekologického chování společnosti a jejích zaměstnanců. Zahrnuje oblasti jako je třídění odpadu, pitný režim zaměstnanců, tisk dokumentů, cestování, nebo spotřeba vody a elektřiny.

Stromy pro život

Společnost Office Depot ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze vysazuje stromy v lokalitách, kde Veolia Voda provozuje vodohospodářská zařízení (úpravny pitné vody, čerpací stanice, čistírny odpadních vod apod.). Počet vysazených stromů se odvíjí od výše obratu realizovaného ze strany Veolie u spol. Office Depot.

Vedle estetického přínosu pro okolní prostředí vytvářejí stromy přírodní bariéru a odvádějí nepříjemný zápach z okolí čistíren. V rámci projektu bylo od roku 2010 do roku 2013 vysazeno 2511 stromů a keřů např. v Mostě, Liberci, Hradci Králové, České Lípě. S pokračováním projektu počítáme i v příštích letech.

Čerpací stanice Most Souš se zelená díky společné práci dětí a vodohospodářů

Revitalizace čerpací stanice Farářství v Hradci Králové

Děti si zasadily s vodohospodáři svůj strom na ČOV v Liberci.

Nová výsadba stromků na rekonstruované ČOV v Hradci Králové

Vodohospodářské objekty na Příbramsku se zelenají

Nahoru

Clean Up the World

Nadační fond Veolia je již 6. rokem generálním partnerem této mezinárodní kampaně, v rámci které se organizují skupiny dobrovolníků na celém světě a uklízí černé skládky, parky, cesty, lesy, břehy řek apod. Akce Ukliďme svět! se v ČR koná ve dvou termínech (na jaře a na podzim) už od roku 1993 a zapojuje se do ní každoročně na osm tisíc dobrovolníků. Koordinátorem kampaně na území ČR je Český svaz ochránců přírody.

Veolia Voda - partner Vodního domu

Podporujeme vznik ekologického návštěvnického střediska u vodní nádrže Želivka (Švihov). Realizátorem záměru je Český svaz ochránců přírody Vlašim, Veolia se stala hlavním partnerem projektu. Vodní dům bude moderně architektonicky pojaté středisko zajišťující informovanost a osvětu návštěvníků k tématu vody a zachování biodiverzity v okolí vodní nádrže Želivka. V roce 2013 získal realizátor na projekt dotaci z evropských fondů. Stavba střediska bude zahájena na jaře 2014.

Nahoru