Česká Republika
Kontakty
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.


Pařížská 11
110 00 Praha 1
Tel.: + 420 222 321 648
Fax: + 420 222 321 650
email: veolia@veoliavoda.cz

Tisková zpráva

Veolia Voda zavádí inovace, které jsou výrazem zodpovědného poskytování služeb klientům

Veolia Voda si stanovila 7 cílů na období let 2012-2014, které povedou k efektivnímu přístupu k otázkám udržitelného rozvoje. Dále zavádí nefinanční hodnocení plnění smluv o poskytování veřejných služeb.

Paříž, 22. března 2012

Sedm cílů pro roky 2012-2014

Jean-Michel Herrewyn
Generální ředitel společnosti Veolia Water

„Veolia Voda zavádí nový směr svého podnikání, který v sobě spojuje tři základní kritéria: službu, hodnotu a odpovědnost. Naším cílem je zlepšit celkové výsledky našich vodárenských a kanalizačních služeb a zároveň řídit náklady, optimalizovat efektivitu využívání zdrojů a podílet se na hledání potřebné společenské rovnováhy. Na období let 2012-2014 jsme si stanovili sedm celkových cílů, které jsou odrazem našeho úsilí o zodpovědné a udržitelné poskytování služeb, jež nám byly svěřeny."

Cíle z hlediska služby:

 • Snížit objem úniků vody o 5 % oproti srovnatelnému údaji

  Ukazatel: objem úniků v m3

  V roce 2010 dosáhla Veolia Voda průměrné celosvětové efektivity sítě 75,3 % a průměrný objem ztrát vody z jejích sítí tvořil 2 188 mil. m3.

 • Zvýšit energetickou účinnost čistíren odpadních vod o 5 %

  Ukazatel: množství odebrané energie k množství prodané energie v kWh/g odstraněných znečišťujících látek BSK5

  V roce 2010 bylo k vyčištění 1 m3 odpadních vod zapotřebí 637,7 Wh.

 • Udržet podíl populace zásobované nekvalitní vodou na 0

  Ukazatel: počet obyvatel zásobovaných „nekvalitní vodou" pod 10 osob na 1 milion, čili celkem 1 000 lidí ve všech oblastech působení Veolia Vody

  V roce 2010 Veolia Voda zásobovala kvalitní vodou 98 % obyvatel, jimž poskytovala služby.

Cíl z hlediska hodnoty:

 • Zvýšit objem opětovně využitých odkanalizovaných a vyčištěných odpadních vod o 10 %

  Ukazatel: objem odkanalizovaných, vyčištěných a znovu využitých vod v m3

  V roce 2010 umožnila Veolia Voda opětovné využití více než 117 milionů metrů krychlových odpadních vod.

Cíle z hlediska odpovědnosti:

 •  Kvantifikovat celkové emise skleníkových plynů z provozů Veolia Vody

  Ukazatel: ekvivalent emisí CO2 v tunách, tj. přímé i nepřímé emise

  V roce 2010 dosáhly emise Veolia Vody následujících hodnot:

  163,9 g CO2 na metr krychlový vyrobené vody a 40,8 g CO2 na metr krychlový rozvedené vody

  44,2 g CO2 na metr krychlový odkanalizovaných odpadních vod a 178 g CO2 na metr krychlový vyčištěných odpadních vod.

 • Kvantifikovat počet pracovišť, která prošla diagnostikou nebo zavedla akční plán s cílem obnovy lokální biodiverzity, a zvyšovat jejich počet

  Ukazatel: počet vodárenských závodů a čistíren odpadních vod provozovaných Veolia Vodou, která prošla diagnostikou nebo zavedla akční plán

  V roce 2010 bylo k vyčištění 1 m3 odpadních vod zapotřebí 637,7 Wh.

 • Dosáhnout 90% pokrytí relevantních činností Veolia Vody systémem environmentálního managementu (EMS)

  Ukazatel: procento relevantních tržeb pokrytých EMS, včetně závodů, které jsou certifikovány podle normy ISO 14001

  V roce 2010 bylo 87 % relevantních tržeb vytvořeno v rámci systémů EMS.

Nahoru

Zavedení nefinančního hodnocení u zakázek na poskytování veřejných služeb

Ve Francii je nyní Veolia Voda hodnocena z hlediska plnění nefinančních ukazatelů v rámci 12 smluv o poskytování veřejných služeb - sedmi v oboru vodárenství a pěti v oblasti odpadních vod.

Nejnovější hodnocení agentury Arcet Cotation, která je ve Francii leaderem mezi hodnotiteli nefinančního plnění veřejných služeb, získala Veolia Voda za služby na poli odpadních vod pro sdružení obcí Melun Val de Seine (108 469 obyvatel).

První hodnocení bylo A++ na stupnici od DDD po AAA.

Veolia Voda s agenturou uzavřela smlouvu o pravidelném hodnocení po celou dobu trvání smlouvy. Cílem společnosti je do roku 2024, kdy smlouva končí, dosáhnout nejvyššího ratingu. Za tím účelem spustila společnost program tvořený téměř 120 konkrétními kroky. Byl založen fond pro udržitelný rozvoj: do něj bude každoročně odváděno 5 % tržeb na základě smlouvy a tyto prostředky budou použity na financování postupu zlepšování.

Jean-Michel Herrewyn
Generální ředitel společnosti Veolia Water

Při vyhodnocování kvality veřejných služeb dodávky vody či odvádění odpadních vod jde o víc než jen o cenu. Samosprávy potřebují objektivní kritéria pro hodnocení a sledování celkové kvality služby z dlouhodobého hlediska. Tím, že si necháváme úroveň námi poskytovaných služeb hodnotit uznávanou agenturou, dokazujeme, že dlouhodobě usilujeme o poskytování kvalitních služeb a plnění, i to, jak velkou přidanou hodnotu může vytvářet podnik, který se specializuje na poskytování veřejných služeb.

Nahoru

Příklad: ekologické dopady - uhlíková a vodní stopa

Kromě závazku snížit vlastní emise oxidů uhlíku zlepšuje Veolia Voda svoje služby i z hlediska dopadů činnosti na životní prostředí.

Díky rozsáhlým zkušenostem a řadě technologií nyní Veolia Voda pomáhá obcím a průmyslovým podnikům na celém světě omezovat uhlíkovou stopu. Dosažení uhlíkové neutrality například při čištění odpadních vod je možné. Veolia Voda se stará o uhlíkovou bilanci čištění odpadních vod velkého německého výrobce papíru a podařilo se jí snížit ji na nulu. Čistírna odpadních vod v německém městě Gera již téměř před rokem dosáhla energetické soběstačnosti, což významně omezilo její uhlíkovou stopu.

Nyní jde Veolia Voda ještě dál - orgánům státní správy a samosprávy a průmyslovým společnostem poskytla kalkulátor vodohospodářských dopadů s otevřeným zdrojovým kódem. Index „WiiX" (index vodohospodářských dopadů) měří dopady lidské činnosti na místní vodní zdroje. Jedná se o jediný ukazatel, který zahrnuje jak kvalitativní, tak kvantitativní faktory: vodní stres, znečištění vodních zdrojů, provázanost vody a energie atd. Lze jej použít pro analýzu ekologických dopadů komunálních a průmyslových služeb.

Kalkulátor indexu WiiX lze využít i k vytipování oblastí, kde je možné dopad na místní vodní zdroje omezit, a k určení nejvyšší návratnosti.

Jean-Michel Herrewyn
Generální ředitel společnosti Veolia Water

„Tam, kde lidé vodu potřebují, jí často není dostatek. Počet jejích uživatelů - z nichž všichni jsou legitimní - roste: zvyšuje se spotřeba vody v potravinářství, energetice i průmyslu. Tyto potřeby mezi sebou soutěží o zdroj, který je stále vzácnější. Musíme si osvojit kulturu odpovědnosti, abychom byli schopni dosahovat patřičné rovnováhy a nalézat nová řešení. Každé město musí být připraveno poskytovat kvalitnější služby více lidem, avšak s menším objemem dostupných zdrojů. Dosáhnout takové rovnováhy není snadné. Nabídkou spolehlivých řešení pro hodnocení a řízení vodohospodářských dopadů pomáháme místním samosprávám a podnikům na tuto kulturu odpovědnosti přistoupit. Jakožto leader v tomto odvětví to považujeme za svou povinnost."

Nahoru